تصاویری از طبیعت زیبای فامور /ارسالی آقای حسین مرادی

0
690

این تصاویر را جناب آقای حسین مرادی از طبیعت روستای هلک واقع در دهستان فامور- شهرستان کازرون  تهیه و ارسال نموده اند.

طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای روستای پریشان / دهستان فامور
طبیعت زیبای روستای پریشان / دهستان فامور
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک
طبیعت زیبای فامور کازرون/ روستای هلک

بازدیدها: 213